Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Z myślą o rozwoju obszarów wiejskich Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął wdrożenia koncepcji Smart Villages w regionie.

Smart Villages – Inteligentne Wioski to obszary wiejskie i społeczności, rozwijające nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony, posiadane zasoby i nowe formy współpracy. Wykorzystując współpracę i technologie, szczególnie cyfrowe, wzmacniają tradycyjnie prowadzoną działalność i umożliwiają powstanie nowych inicjatyw gospodarczych. Ich potencjał jest innowacyjnie wykorzystywany przez aktywnych obywateli i instytucje publiczne po to, by wspierać rozwój społeczny i gospodarczy połączony z dbałością o środowisko. W Inteligentnych Wioskach stosuje się innowacyjne rozwiązania, w szczególności technologie cyfrowe i telekomunikacyjne, we wszystkich obszarach życia.

Inteligentne Wioski to:

 • innowacyjna gospodarka i rolnictwo,
 • zrównoważone środowisko,
 • zrównoważona energia,
 • większa mobilność,
 • wysoka jakość życia związana ze zdrowiem, bezpieczeństwem, edukacją i kulturą,
 • skuteczna i przejrzysta administracja.


Partnerzy przedsięwzięcia

Wdrożenie koncepcji Inteligentnych Wiosek na Mazowszu jest przedmiotem „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”, zainicjowanego przez Samorząd Województwa, który zaprosił do współpracy partnerów – jednostki naukowe specjalizujące się w kluczowych dla projektu dziedzinach:

 • Politechnikę Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii;
 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Wydział Prawa i Administracji;
 • Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji;
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - PIB;
 • Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Zakład Teledetekcji.

W celu jak najszerszego włączenia mieszkańców terenów wiejskich w działania projektu i rozpowszechnienia jego rezultatów, zaangażowane zostały także:

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Warszawie, który poprowadzi szkolenia, prezentacje wyników projektu oraz zorganizuje punkty informacyjne;
 • Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy, którego zadaniem będzie aktywizacja społeczności poprzez prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych: warsztatów, seminariów, konkursów, publikację materiałów promujących projekt.


Cele projektu Smart Villages

Projekt pozwoli na identyfikację i zaproponowanie optymalnych rozwiązań dla obszarów:

 • w których należy umacniać wykształcone specjalizacje w produkcji rolniczej;
 • w których należy zainicjować przestrzennie zmiany w strukturze użytków rolnych pozwalające wykształcić optymalną specjalizację produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • w których należy promować i inicjować przeobrażenia w powierzchni upraw, w celu rozwoju innych kierunków rolnictwa lub rezygnacji z rolnictwa i rozwoju innych gałęzi gospodarki;
 • preferowanych do roślinnej produkcji ekologicznej.

Partnerzy projektu przeprowadzą badania dotyczące elementów spowalniających rozwój rolnictwa, oceny warunków gospodarowania i określenia czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa, a ich wyniki znajdą odzwierciedlenie w produktach projektu takich jak:

 • opracowania analityczno-studialne, w tym:
  • charakteryzujące sytuację obszarów wiejskich na Mazowszu, identyfikujące elementy spowalniające ich rozwój oraz wskazujące potrzeby i kierunki działań;
  • identyfikujące obszary (nie)wymagające kompleksowych przemian i transformacji zagospodarowania oraz opracowanie modelowych/efektywnych gospodarstw rolnych dla różnych obszarów województwa i ich dyslokację (określenie specjalizacji regionalnych);
  • opracowania rozwiązań dla zainicjowania nowoczesnego rolnictwa w województwie (rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne, sprzedaż bezpośrednia);
  • opracowania rozwiązań niezbędnych do wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia oraz pracy ludności (priorytetów interwencji w obszary wiejskie, schematów/modeli działań do przechodzenia z rolnictwa w inne dziedziny gospodarki, zmiany funkcji obszarów wiejskich);
  • identyfikujące potrzeby i możliwości wdrożenia rozwiązań Smart Villages dla województwa mazowieckiego oraz upowszechniania innowacji;
 • publikacje popularno-naukowych, badanie poziomu świadomości wybranych zagadnień, artykuły w miesięczniku "Wieś Mazowiecka" wydawanym przez MODR;
 • standardy dla przyznawania ekocertyfikatu: certyfikatu ekologicznego rolnictwa/zdrowego produktu;
 • portal internetowy do propagowania wyników projektu, szkolenia, warsztaty, biuletyn, materiały elektroniczne, punkty informacyjne, itp.

Dodatkowo, w ramach projektu rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich zostaną zapewnieni eksperci. Ich zadaniem będzie zapoznanie społeczności lokalnej z dobrymi przykładami i wsparcie w ocenie lokalnej sytuacji, upowszechnianie rozwiązań Smart Villages oraz wskazanie możliwości pozyskania funduszy UE.

Wyniki przeprowadzonych badań i opracowania analityczno-studialne będą stanowić także wkład do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego.

W części wdrożeniowej projektu powstaną narzędzia cyfrowe:

 • aplikacja mobilna dotycząca jakości gleby i mobilne centrum diagnostyki gleby i upraw rolnych, w tym aplikacja mobilna dotycząca bieżącego monitoringu jakości kluczowych parametrów środowiska i upraw, w celu przyznania i utrzymania ekocertyfikatu;
 • aplikacja lub portal udostepniający rolnikom informacje nt. zmienności przyrodniczej danego obszaru wykorzystująca dane satelitarne oraz techniki GIS i GPS dla potrzeb rozwoju rolnictwa precyzyjnego;
 • infrastruktura serwerowa, archiwizacyjna, łącza internetowe oraz systemy transferu i wymiany wiedzy.


Dla kogo?

Rolnicy otrzymają wiedzę oraz narzędzia do prowadzenia własnej działalności w oparciu o informacje i nowoczesne technologie.

Mieszkańcy terenów wiejskich oraz liderzy społeczności dysponować będą wiedzą, jaki jest lokalny potencjał i najbardziej obiecujące kierunki działalności rolniczej i gospodarczej.

Samorządy lokalne i regionalny uzyskają możliwość świadomego planowania rozwoju, efektywnego i zarazem bezpiecznego dla środowiska.


Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje, wyniki badań i aktualności związane z realizacją przedsięwzięcia znaleźć można na stronach:


Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać możliwości nowoczesnego rolnictwa?

Weź udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Smart Villages na Mazowszu!


Materiały e-Learningowe

Idea Smart Villages na Mazowszu

Analiza danych teledetekcyjnych i przestrzennych w celu oceny ryzyk związanych z warunkami suszowymi oraz koncepcje ograniczenia ich wpływu

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki rolnej województwa mazowieckiego

Adaptacja elementów biogospodarki do koncepcji Smart Villages

Propozycja działań naprawczych związanych z przebudową struktury przestrzennej wsi

Smart Villages od rolnictwa do innych aktywności na obszarach wiejskich

Certyfikat Mazowiecki jako jeden z efektów prac prowadzonych w projekcie Smart Villages

Korzyści z wdrożenia idei Smart Village oraz konkretne przykłady zastosowania technologii oraz rozwiązań IT w prowadzeniu działalności rolniczej (drony) oraz poprawie jakości życia na obszarach wiejskich (e-zdrowie)


Załączniki

Smart Villages - Ulotka (plik PDF)

Smart Villages - Mapa (plik PDF)

Smart Villages - Broszura (plik PDF)

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.