Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Usługi w zakresie strategii

 • Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa
 • Opracowanie strategii marketingowej
 • Opracowanie strategii kadrowej
 • Opracowanie strategii finansowej
 • Opracowanie strategii technologicznej
 • Organizacja dedykowanych badań pod potrzeby przedsiębiorcy
 • Analiza wpływu warunków otoczenia na wybór celów strategicznych
 • Opracowanie strategii zaspokojenia oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa
 • Poszukiwanie i wybór najlepszej strategii pod kątem osiągnięcia założonych celów
 • Wsparcie w opracowaniu planów taktycznych
 • Ocena kosztów realizacji różnych wariantów strategii
 • Wdrożenie i monitoring realizacji przyjętej strategii
 • Opracowanie strategii ekspansji na rynki zewnętrzne/eksportu

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania

 • Wyznaczenie najlepszych sposobów osiągnięcia celów w określonym czasie
 • Opracowanie systemu nadzoru realizacji bieżących zadań w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie systemu i procedur korygowania wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa
 • Opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Ustalanie sposobów wykonania planowanych zadań poprzez określenie dostępu do zasobów
 • Podniesienie efektywności wykorzystania potencjału pracowników
 • Analiza oraz optymalizacja wykorzystania zasobów materialnych i minimalizacji strat
 • Analiza ryzyka i określenie sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa

Usługi w zakresie marketingu i promocji

 • Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę)
 • Badania oczekiwań klientów pod kątem cech i funkcjonalności projektowanego wyrobu/usługi
 • Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu/usługi
 • Opracowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach docelowych
 • Budowa wizerunku przedsiębiorstwa
 • Opracowanie planu wykorzystania własności intelektualnej jako elementu marketingu (np. znak towarowy)
 • Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej
 • Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych
 • Wsparcie w opracowaniu promocji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych

Usługi w zakresie logistyki

 • Optymalizacja organizacyjna i finansowa transportu w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie systemu monitorowania dostaw surowców, podzespołów i produktów
 • Opracowanie systemu przewozu pasażerów
 • Opracowanie systemu zabezpieczenia transportu
 • Doradztwo w zakresie certyfikacji importu i eksportu towarów/produktów
 • Doradztwo w zakresie pakowania/konfekcjonowania i transportu towarów/produktów niebezpiecznych
 • Opracowanie logistyki procesów produkcyjnych/usługowych
 • Analiza i optymalizacja logistyki zaopatrzenia
 • Analiza i optymalizacja logistyki zbytu gotowych wyrobów
 • Doradztwo w zakresie realizacji zasady „6R” logistyki - właściwe produkty, ilość, miejsce, termin, jakość, koszty

Usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług

 • Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług
 • Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług
 • Opracowanie wskaźników określających wydajność pracy na podstawie normatywów dla poszczególnych stanowisk produkcyjnych
 • Doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych
 • Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług
 • Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami
 • Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług
 • Doradztwo w opracowaniu i wdrożeniu systemu kontroli jakości
 • Doradztwo w zakresie wyboru systemu organizacji pracy w działalności produkcyjnej/dystrybucyjnej/usługowej
 • Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług
 • Doradztwo w wyborze i organizacji sposobów/systemów magazynowania w przedsiębiorstwie
 • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych/dystrybucyjnych/świadczenia usług
 • Analiza występowania zagrożeń na stanowiskach pracy i opracowanie zasad przeciwdziałania wypadkom przy pracy

Usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

 • Wsparcie przedsiębiorstwa w przekształceniu zasobów kadrowych w związku z planowanym rozwojem
 • Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i ich uzupełnienia
 • Wsparcie w opracowaniu planu optymalizacji zatrudnienia i docelowej struktury kadrowej
 • Wsparcie w przygotowaniu procesu rekrutacji (w tym np.. określenie potrzeb personalnych i budowanie profilu kompetencyjnego kandydatów, opracowanie specyfikacji wymagań, przygotowanie profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Wsparcie w dokonaniu analizy metod zarządzania zasobami ludzkimi, budowa systemu adekwatnego do wielkości i profilu działania przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie marketingu wewnętrznego
 • Doradztwo w zakresie opracowania ścieżki kariery pracowników
 • Diagnozowanie, określenie potrzeb szkoleniowych i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zespole
 • Wsparcie w opracowaniu planu rozwoju kadr i struktury delegacji kompetencji
 • Wsparcie w opracowaniu systemu motywacyjnego pracowników

Usługi w zakresie zagadnień finansowych

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w zakresie potrzeb inwestycyjnych lub kapitałowych
 • Wsparcie w przygotowaniu wyceny przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • Opracowywanie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Analiza opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania
 • Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie w zakresie optymalizacji podatkowej działalności firmy
 • Analiza i usprawnienie procesów księgowych pod kątem ich efektywności i zgodności z aktualnymi standardami (w tym np. wdrażanie nowych standardów rachunkowości, dobór innowacyjnych rozwiązań i narzędzi IT, usprawnienie procesów raportowania, opracowywanie i konwersja do rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności firmy)
 • Wsparcie w zakresie utrzymania płynności finansowej w pierwszej fazie wzrostu/rozwoju przedsiębiorstwa ( doradztwo zakresie możliwość uzyskania kredytu obrotowego) Przygotowanie strategii zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części
 • Pomoc w negocjacjach i sfinalizowaniu umowy kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie transakcji na rynku kapitałowym
 • Opracowanie i wdrożenie programu wzrostu wartości połączonych firm

Usługi w zakresie zagadnień prawnych

 • Wsparcie w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowanie/weryfikacja umów
 • Wsparcie w zakresie prawa pracy i przygotowania/weryfikacji umów oraz rozstrzygania kwestii spornych
 • Wsparcie w zakresie zagadnień własności intelektualnej
 • Wsparcie w zakresie prawa konkurencji
 • Wsparcie w budowaniu rozwiązań egzekucji zobowiązań partnerów gospodarczych przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Wsparcie w zakresie regulacji prawnych działalności gospodarczej w obszarze UE i na rynkach globalnych
 • Przeprowadzenie due-diligence
 • Wsparcie w zakresie zarządzania, nabycia lub sprzedaży nieruchomości, środków trwałych
 • Wsparcie w zakresie fuzji i przejęć
 • Wsparcie w zakresie analizy rynków kapitałowych w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji

Usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych

 • Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii, w tym IT
 • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa
 • Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/technologii i ich optymalizacja, w tym IT
 • Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego
 • Konsulting infrastrukturalny
 • Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi
 • Wsparcie przy określeniu zakresu nadzoru techniczno-technologicznego
 • Wsparcie przy określeniu zakresu serwisu parku maszynowego (maszyn i urządzeń) w przedsiębiorstwie
 • Wsparcie w opracowaniu systemu monitorowania i testowania wydajności systemów związanych z procesem produkcyjnym, w tym IT
 • Przeprowadzenie audytu innowacyjności

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji (usługi o charakterze proinnowacyjnym)

 • Poszukiwanie, identyfikacja, ocena i ewaluacja innowacji /innowacyjnych pomysłów (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych)
 • Poszukiwanie i analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
 • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
 • Opracowanie szczegółowego modelu finansowego dla wdrażanego rozwiązania innowacyjnego
 • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
 • Badanie stanu techniki zdolności i czystości patentowej innowacyjnego rozwiązania
 • Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego
 • Wsparcie w opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania innowacyjnego, wyrobu lub usługi
 • Wsparcie we wdrożeniu pilotażowego i pełnego rozwiązania innowacyjnego
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji
 • Analiza ryzyka wdrożenia rozwiązania innowacyjnego
 • Monitorowanie wdrażania rozwiązania innowacyjnego
 • Analiza wpływu wdrożenia innowacji na środowisko naturalne
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanego z wdrażaną innowacją
 • Wsparcie w poszukiwaniu i nawiązaniu kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacji
 • Wsparcie w zakresie kooperacji i współpracy międzynarodowej dotyczącej wdrażania innowacji
 • Wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnego rozwiązania
 • Wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem
 • Wsparcie w procesie przygotowania/weryfikacji i podpisania umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnego rozwiązania

Powyższe zestawienie ofertowe jest informacją o świadczonych usługach dla klientów będących w Spółdzielni Parku jak i poza jego strukturami. Oferta cenowa za usługi w większości przypadków jest szacowana na podstawie potrzeb klienta i ustalana indywidualnie. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą napisz na adres: [email protected]

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.