Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny- Park Spółdzielczy w partnerstwie z Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie realizuje operację pn.:  Smart Villages - sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza” finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy (MPNT) bierze udział w wdrażaniu koncepcji Smart Village w województwie mazowieckim. Zarząd Województwa Mazowieckiego w lipcu 2019 roku przyjął Informację w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages. W ramach części badawczej realizowane są badania polegające na identyfikacji elementów istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, których celem jest wypracowanie optymalnych i kompleksowych rozwiązań naprawczych, propagowanie wyników projektu oraz zapewnienie ekspertów dla mieszkańców wsi. Przedmiotem części wdrożeniowej jest opracowanie i dostarczenie aplikacji w wersjach mobilnej i desktopowej umożliwiającej badanie produkcyjnych właściwości gleby, monitoringu upraw rolnych i certyfikowania gospodarstw rolnych, zintegrowanej z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej. Projekt realizują jednostki naukowe i instytuty badawcze tak jak Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB;, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Dodatkowe zaangażowane instytucje posiadające możliwości praktycznego wdrożenia oraz przetestowania wypracowanych rozwiązań to Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny. Produktem niniejszego projektu jest opracowanie analityczno-studialna. W wyniku przeprowadzonych badań, zidentyfikowano przedmiotowe obszary województwa, oraz zaproponowano dla nich optymalne rozwiązania, mające na celu rozwój, w szczególności obszary:

  1. w których należy umacniać wykształcone specjalizacje w produkcji rolniczej;

  2. w których należy zainicjować przestrzennie zmiany w strukturze użytków rolnych (w tym scalenia gruntów), które pozwolą wykształcić optymalną specjalizację produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  3. w których należy promować i inicjować przeobrażenia w powierzchni upraw w celu rozwoju innych kierunków rolnictwa lub rezygnacji z rolnictwa i rozwoju innych gałęzi gospodarki;

  4. preferowanych do roślinnej produkcji ekologicznej.

Rolą MPNT w niniejszym przedsięwzięciu jest promocja i wdrażanie rezultatów projektu w tym prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w drodze szkoleń, warsztatów, seminariów oraz opracowanie materiałów promujących tę ideę wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. 

Koncepcja Smart Villages w województwie mazowieckim zakłada opracowanie analityczno-studialne - wkład do opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego oraz zakłada opracowanie rozwiązań niezbędnych do wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia w tym pracy ludności (priorytetów interwencji w obszary wiejskie, schematów/modeli działań do przechodzenia z rolnictwa w inne dziedziny gospodarki, zmiany funkcji obszarów wiejskich).

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - PS zdiagnozował problem braku absorpcji badań  naukowych do rozwoju gmin jako czynnika sukcesu rozwoju regionalnego Mazowsza.

Jednostki Samorządu Terytorialnego to grupa podmiotów mająca realny wpływ na wdrażanie innowacyjnych pomysłów w oparciu o zdiagnozowaną sytuację województwa mazowieckiego i sugestie zmian do rozwoju.

Realizacja operacji przyczyni się do upowszechnienia diagnozy stanu obecnego Mazowsza z nakreślonymi kierunkami zmian w zakresie rozwoju Gmin województwa mazowieckiego. W perspektywie długoterminowej takie działanie będzie miało wpływ na spójny rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb uwzględnionych w strategii regionu województwa. Przedstawiciele samorządów lokalnych (gmin, powiatów) nabędą potrzebną wiedzę w zakresie obecnych uwarunkowań obszarów wiejskich na Mazowszu ze wskazaniem identyfikującym elementy spowalniające ich rozwój oraz wskazujące potrzeby i kierunki działań. Kluczowe kompetencje w aspekcie opracowywania lokalnych strategii, uwzględniających aktualny stan potrzeb.  Badania uwzględniają modele efektywnych gospodarstw rolnych dla różnych obszarów województwa i ich dyslokację (określenie specjalizacji regionalnych), uwzględniają rozwiązania dla zainicjowania nowoczesnego rolnictwa w województwie; wskazują na rozwiązania niezbędne do wszechstronnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia oraz pracy ludności. Wartym uwagi obszarem opracowania stanowią schematy działań do przechodzenia z rolnictwa w inne dziedziny gospodarki - zmiany funkcji obszarów wiejskich. Materiały opracowany w ramach koncepcji Smart Villages stanowią podstawę - kompendium wiedzy, do spójnego z regionem województwa planowania i zarządzania samorządzie lokalnym.

Celem operacji jest opracowanie publikacji popularno-naukowej (monografii) pn.: Profile regionalne Mazowsza – diagnoza i propozycje zmian dla obszarów wiejskich”, dla przekazania informacji, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz wyjaśnienie kwestii zawartych w wynikach badań w ramach koncepcji Smart Viillages w województwie mazowieckim.  

Projekt zakłada również organizację konferencji w zakresie możliwości nabycia praktycznych umiejętności oraz ugruntowania wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. 

Rejestracja na Konferencję 11 Października

Działania w projekcie skierowane są do przedstawicieli JTS województwa Mazowieckiego, uczelni wyższych, Izb Gospodarczych,  Lokalnych Grup Działania z terenu woj. mazowieckiego oraz Doradztwa Rolniczego na Mazowszu.


Zachęcamy do współpracy!


Załączniki

Informacja o projekcie (plik DOCX)


Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.