Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Projekt KSOW- Podsumowanie


Projekt KSOW- Podsumowanie

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny- Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie zakończył operację pt.  Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra. Projekt realizowany był z Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Planu operacyjnego na lata 2018- 2019.

Zrealizowane w ramach operacji przedsięwzięcia były odpowiedzią na problem, jakim jest niewystarczający poziom współpracy i integracji działalności producentów żywności lokalnej.

Celem naszego projektu było upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji, w szczególności organizacji o charakterze klastrowym, a następnie identyfikacja możliwości współpracy i aktywizacja producentów żywności w ramach klastra, umożliwiająca podjęcie wspólnych inicjatyw i rozwiązań związanych z:

  • dystrybucją produktów żywnościowych;
  • budową marki produktów żywnościowych w ramach klastra.

Projekt został zrealizowany w kilku etapach:

1. Analiza „Potencjalnych partnerów Klastra Bezpieczna Żywność”, miała na celu zidentyfikowanie partnerów klastra z regionów, którzy mogliby podjąć współpracę w ramach klastra, w tym istniejących sieci oraz opracowanie potencjalnych obszarów i modeli współpracy podmiotów funkcjonujących w ramach łańcucha wartości bezpiecznej żywności.

2. Organizacja seminarium „Współpraca w ramach klastra Bezpieczna Żywność”-  miała na celu upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy w obszarach tworzenia klastrów, funkcjonowania sieci kooperacji, w szczególności dla organizacji o charakterze klastrowym, identyfikacja możliwości współdziałania i korzyści we wdrażaniu wspólnych inicjatyw.

3. Organizacja trzech warsztatów „Rozwiązania dotyczące dystrybucji produktów i budowy marki w ramach klastra Bezpieczna Żywność”- rozwój działań w ramach współpracy sieciowej w zakresie logistyki i dystrybucji produktów żywnościowych oraz budowania marki produktów żywnościowych w klastrze.

Działania podejmowane w projekcie kierowane były do członków klastra Bezpieczna Żywność oraz podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego, w tym rolnicy i przedsiębiorcy.

Analiza stanowiła wkład do realizacji warsztatów i seminarium, ale również zostanie wykorzystana na potrzeby rozwoju klastra – z zidentyfikowanymi partnerami we wskazanych obszarach współpracy zostaną nawiązane kontakty i potencjalna współpraca w ramach przyszłych projektów.  Zgromadzone informacje będą stanowić zasób informacyjny klastra, który wykorzystany będzie do przygotowania przyszłych aktywności, angażujących i wymagających pozyskania partnerów.

W wyniku przeprowadzonych spotkań zweryfikowano wspólne problemy producentów żywności na Mazowszu, w tym brak współpracy sieciowej, wysokie koszty jednostkowe związane z dystrybucją i działaniami marketingowymi, brak wiedzy o ofercie lokalnych/regionalnych producentów.

Podejmowane działania dały możliwość wypracowania propozycji rozwiązań dotyczących obszarów zgodnych z potrzebami doświadczeń uczestników. Głębszej analizie poddany został pomysł dotyczący stworzenia strony internetowej dotyczącej wspólnej oferty cateringowej, która będzie bazowała na produktach lokalnych i regionalnych zrzeszonych producentów. Był to jeden z wielu pomysłów, który oceniony został przez uczestników operacji jako pomysł niewymagający bardzo dużego zaangażowania i nakładu finansowego, natomiast potencjalnie niosący duże szanse na wypromowanie producentów klastra. Powstał również pomysł utworzenia nowej wspólnej marki parasolowej dla podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, której celem byłaby sprzedaż indywidualnych produktów na wspólnym stoisku.

Należy wykazać, iż wartością dodaną operacji była możliwość pokazania dobrych praktyk realnych do wdrożenia i zrealizowania w kwestii dystrybucji, działań umożliwiających producentom żywności dotarcie z ofertą na nowe, chłonne rynki oraz dotarcie do szerszej grupy konsumentów poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć.

Zrealizowane działania w ramach projektu spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami odbiorców projektu. Spotkania były okazją do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń między uczestnikami,  którzy wskazali potrzebę kontynuowania podejmowanych wspólnych zadań  z innymi producentami.


Informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW:

www.mazowieckie.ksow.pl

Rejestracja jako Partner KSOW:

www.ksow.pl

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.