Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park SpółdzielczyPolityka Prywatności

Wszystkim odwiedzającym portal internetowy Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku zapewniamy anonimowość. Wszelkie informacje zebrane przez naszą Spółdzielnię przy pomocy systemu automatyzacji marketingu i postaci logów systemowych (np. nr IP) a wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych i administracyjnych i w żaden sposób nie są upowszechniane, ani udostępniane osobom trzecim. Użytkownicy serwisu, w pewnych jego częściach (np. korespondencja) proszeni są o podanie informacji teleadresowych. Informacje takie wykorzystywane są jedynie do komunikacji między Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym a jej klientami i nie są w żaden sposób upowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

Użytkownik będący osobą fizyczną lub prawną zakładając swój profil na portalu Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego jest proszony o uzupełnienie dokładnych danych o podmiocie gospodarczym jaki reprezentuje. Dla zarejestrowania się w portalu wymagane jest zaznaczenie informacji o zapoznaniu się z całym regulaminem funkcjonowania portalu Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny, gdzie użytkownik zgadza się na ustalony zakres współpracy.

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność wszelkich informacji dotyczących jego podmiotów będących w Spółdzielni jak i klientów.

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego www.mpnt.pl oraz współpracy z Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym - Park Spółdzielczy w Płońsku, zwaną dalej Spółdzielnią.
2. Korzystanie z usług, wsparcia i narzędzi udostępnianych przez MPNT w zakresie podmiotów akredytowanych w Spółdzielni, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy współpracy zawieranej z Podmiotmi gospodarczymi oraz Członkami honorowymi, o której mowa w §2 niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

1. Portal internetowy MPNT ­ narzędzie on-line poprzez które Podmioty mogą kontaktować się i nawiązywać współpracę z MPNT.
3. Członkowie Założyciele ­ osoba prawne reprezentujące 3 Spółki i 2 Stowarzyszenia, które wspólnie założyły i nadzorują działania w MPNT.
4. Zarząd Spółdzielni ­ organ zarządzający Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku.
5. Formularz Zgłoszeniowy ­ dokument dostepny dla każdego użytkownika portalu internetowego po założeniu konta i zalogowaniu się. Na podstawie wypełnionego Formularza Zarząd MPNT oraz Członkowie Założyciele podejują decyzję o nadaniu akredytacji pozwalającej dołączyć Podmiot w poczet członków MPNT.
6. Osoba fizyczna (Członek honorowy), która została przez Spółdzielnię zakwalifikowana do przystąpienia w poczet członków będących osobą fizyczną, dziłającą na korzyść Spółdzielni i jej Podmiotów zrzeszonych po podpisaniu umowy o współpracy.
7. Umowa z Podmiotem (umowa współpracy) ­ umowa regulująca prawa i wzajemne obowiązki Spółdzielni i Podmiotu który uzyskam akredytację przystąpienia do MPNT.
8. Manager Inkubatora ­ osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do pozyskiwania Beneficjentów oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz Fundacji.

§3. Pomoc świadczona przez Spółdzielnię

1. Spółdzielnia pomaga, współpracuje i podejmuje różnego rodzaju działania umożliwiające rozwój prowadzonej działalności gospodarczej dla Podmiotów zrzeszonych w MPNT. Pomoc, o której mowa powyżej polega na następujących czynnościach:
a) Transfer Technologii,
b) Wsparcie StartUp'ów,
c) Bezpieczna żywność,
d) Szkolenia,
e) Wsparcie przedsiębiorczości,
2. Podmiotom zainteresowanym usługami dodatkowymi, Spółdzielnia może przygotować oferty dopasowane pod potrzeby zainteresowanych podmiotów na indywidualnych spotkaniach biznesowych. 3. Rozpoczęcie współpracy z MPNT następuje po założeniu indywidualnego konta Podmiotu na portalu internetowym w zakresie komercyjnym, ograniczajacym się do Oferty ogólnej.
4. Podmiot stosujący się do Regulaminu i uzyskaniu akredytacji otrzymuje dostep do dodatkowych usług biznesowych.

§4. Kryteria uczestnictwa w Spółdzielni

1. W Spółdzielni mogą być akredytowane tylko osoby prawne reprezentujące konkretny podmiot gospodarczy.
2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przyznawania akredytacji Podmiotom, które są z punktu biznesowego ważne dla realizacji celów strategicznych i biznesowych.
3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odbierania akredytacji Podmiotom w sytuacjach wyjątkowych wskazujących na działanie na niekorzyść MPNT, innych członków spółdzielni i jawne łamanie prawa. 4. W Spółdzielni nie mogą brać udziału Podmioty:
a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych firm działających w Spółdzielni,
c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d) niedopuszczone z przyczyn formalno­prawnych,
e) działające w sektorze hazardu i pornografi. 4. W Spółdzielni nie mogą uczestniczyć Członkowie Honorowi:
a) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art. 41 § 2 Kodeksu Karnego,
b) osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji.
5. W przypadkach, w których nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego wymienionego pkt. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd MPNT i Członkowie Założyciele po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego podejmują decyzję, co do nadania rekomendacji i włączeniu w poczet MPNT.

§5. Procedura rekomendacji i włączania w poczet MPNT

1. Podmiot odwiedza stronę www.mpnt.pl gdzie ma możliwośc założenia konta dla swojego podmiotu gospodarczego.
2. Użytkownik potwierdzając założenie konta na portalu ma możliwość zalogowania się i dostęp do prywatnego konta dedykowanego jednemu Podmiotowi gospodarczemu.
3. Po zalogowaniu się użytkownik może złożyć wniosek o nadanie akredytacji potrzebny aby wejść w poczet Podmiotów aspirujących do uczestnictwa w Spółdzielni.
4. Poprawnie wypełniony formularz on-line po zatwierdzeniu trafia do biura MPNT gdzie jest przedstawiany Zarądowi a następnie prezentowanych Członkom Założycielom.
5. Jeżeli jeden z 5 Członków Założycieli nada rekomendację aspirującemu Podmiotowi informacja ta jest przekazywana osobom dedykowanym do kontaktu przez dany Podmiot wpisanym podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego.
6. W przypadku odrzucenia wniosku podawane jest uzasadnienie wydania takiej decyzji.
7. Po zaakceptowaniu wniosku Podmiot jest zapraszany na jedno ze spotkań (4 razy w roku) zaprezentowania się Założycielom i innym Podmiotom będącym w MPNT oraz podmisanie umowy, dzięki której staje się akredytowanym uczestnikiem Spółdzielni MPNT.

§6. Zasady działania Podmiotów w MPNT

1. Podmioty w Spółdzielni MPNT działają na własny rachunek i ryzyko przy wsparciu MPNT w określonym zakresie usług odpłatnych.
2. Spółdzielni przysługuje roszczenie wobec Podmiotu wyrównujące poniesiony zakres prac i ewentualną szkodę Spółdzielni poniesioną w związku z działaniem lub zaniechaniem działania przez Podmiot w określonym zakresie współpracy projektowej.
3. Udział w Spółdzielni jest bez terminowy po uzyskaniu akredytacji i wejściu Podmiotu w poczet Członków MPNT.
4. Czynności nadzorczych nad przebiegiem współpracy Podmitu z MPNT i innymi Podmiotami dokonuje Zarząd Spółdzielni a w wyjątkowych przypadkach Członkowie Założyciele.
5. Podmiot zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Spółdzilni, w szczególności wyznaczone mocą Regulaminu, decyzją Zarządu Fundacji.
6. W przypadku braku dopełnienia obowiązku wynikającego z zawartej umowy pomiędzy MPNT a Podmiotem stosowane są procedury dyscyplinarne określone w §7 niniejszego Regulaminu.
7. Podmiot deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w ramach prowadzonej działalności z ofert innych Podmiotów będących w MPNT, co jednak nie może prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej konkurencji.

§7. Procedury dyscyplinarne

1. W przypadku niedopełnienia przez Podmiot obowiązku wynikającego z postanowień niniejszego Regulaminu, Spółdzielnia w szczególności Zarząd, stosuje procedury dyscyplinarne zmierzające do wypełnienia przez Podmiot wskazanych obowiązków, w szczególności poprzez nałożenie na niego obowiązku uiszczenia opłat dodatkowych:
a) w przypadku Podmiotu, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz pierwszy, wystawiona zostanie Faktura na kwotę 50 złotych netto,
b) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz drugi, wystawiona zostanie Faktura na kwotę 150 złotych netto,
2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia dwukrotnego przewinienia Podmiot nie ureguluje w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty opłaty zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1 tys. zł za każdy tydzień opóźnienia i za każde przewinienie.

§8. Zakończenie uczestnictwa w Spółdzielni MPNT

1. Zakończenie uczestnictwa w Spółdzielni następuje w niżej wymienionych przypadkach:
a) wygaśnięcia umowy,
b) wypowiedzenia umowy,
c) rozwiązania umowy.
2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego lub bez zachowania tego terminu, w przypadku naruszenia przez Podmiot postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś w razie dopuszczenia się defraudacji środków powierzonych przez Spółdzielnię lub zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Spółdzielni.
3. Po zakończeniu współpracy Podmiot nie może domagać się od Spółdzielni zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione przez nich do Spółdzielni oraz nie mogą wymagać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za rzeczy materialne,
4. Wypowiedzenie przez Podmiot umowy współpracy ze Spółdzielnią następuje drogą e-mail ([email protected]) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. Strony zgodnie oświadczają, że Podmiot pokryje wszelkie koszty, jakie Stowarzyszeie poniesie w związku z ewentualnymi roszczeniami kontrahentów wobec Spółdzielni, z którymi umowy zawarte były przez Podmiot w ramach umowy niniejszej współpracy.
6. Zapłata kary umownej, o której mowa w punktach §7, pkt. 2, nie wyklucza możliwości żądania przez Spółdzielnię odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9. Komunikacja

1.Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie Regulaminu i umowy współpracy są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) na podane adresy e­mail, podczas zakładania konta na portalu internetowym dla Podmiotu,
b) pocztą na adres biura Spółdzielni (list polecony z potwierdzeniem odbioru).
2. Użytkownik tworząc konto dla swojego Podmiotu podaje imię i nazwisko 2 osób dedykowanych do kontaktów z MPNT, numery telefonów i adresy e­mail, z którego wysyłane są dokumenty, o których mowa w pkt 1.
3. Podmiot pomimo przesłania skanów wspomnianych powyżej umów, formularzy i innyhc dokumentów zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów tych dokumentów do biura MPNT w ciągu 10 dni od wysłania ich za pomocą poczty elektronicznej.
4. Podmiot zrzeka się względem Spół∂zielni wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z elektronicznej formy przesyłania tych dokumentów i dokonywania rozliczeń na ich podstawie. Ponadto Podmiot oświadcza, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do podanego przez niego w punkcie 2 adresu poczty elektronicznej.

§10. Współpraca ze Spółdzielnią MPNT po wyjciu z grona Członków akredytowanych.

Po rozwiązaniu umowy Podmiotu z MPNT współpraca jest nadal utrzymywana w zakresie usług, dostepu do informacji i ich przepływu na zawężonych zasadach. W przypadku realizacji wspólnych projektów wiązących Podmiot z MPNT postanowienia umów takich jak poufne obowiązuje w zakresie czasu jakie został zawarty w podmisanej umowie pod konkretny projket biznesowy.

§11. Postanowienia końcowe

1. O zmianach niniejszego Regulaminu, Spółdzielnia zawiadomi Podmiot, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić w dowolnej formie (pismo ogólne, bezpośrednia informacja na piśmie, informacja drogą elektroniczną, informacja na stronie internetowej).
2. W przypadku zmiany Regulaminu powodującej istotne zasady współpracy Podmiotu z MPNT, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Podmiot ma prawo rozwiązać umowę i wyjśc z Członków MPNT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia.
3. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest tożsama ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku z siedzibą pod adresem: ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową oraz udostępnianie danych podmiotom partnerskim. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Jeżeli masz pytania napisz do nas na e-mail: [email protected]

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.