Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Informacja O Zamiarze Przeprowadzenia Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu do zarządzania produkcją siary liofilizowanej realizowanego w ramach projektu Zarządzanie Siarą Bydlęcą, realizowaną w ramach działania „Współpraca” objętego Programem PROW

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – PS w Płońsku

ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

tel. (23) 683 44 37

e-mail: Zarządzanie [email protected]

www.mpnt.pl

II. Podstawa prawna.

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

III. Przedmiot dialogu.

Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie produkcją siary liofilizowanej.

IV. Cel dialogu technicznego.

1. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony w celu doradztwa lub pozyskania przez Zamawiającego informacji m.in. dotyczących możliwości funkcjonalnych oprogramowania wspierającego zarządzanie produkcją siary liofilizowanej oraz wymagania techniczne i niefunkcjonalne związane z tym systemem, które będą mogły być następnie wykorzystane przy:

  1. szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia,

  2. przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia,

  3. przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym:

  4. ustaleniu opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

  5. kryteriów oceny ofert,

  6. przygotowaniu wzoru umowy.

2. Zamawiający w ramach prowadzonego dialogu technicznego ma na celu pozyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji zakresu działania.

V. Warunki udziału i zasady prowadzenia dialogu technicznego.

1. Uczestnikiem dialogu technicznego może być każdy podmiot, który spełni warunek udziału w dialogu tj. wykaże się – w terminie do 10 lat przed ogłoszeniem Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - wdrożeniem (na terenie Polski) co najmniej jednego systemu informatycznego wspierającego hodowlę bydła mlecznego oraz złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Informacji.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu określone zostały w Regulaminie prowadzenia dialogu technicznego (Załącznik nr 2 do Informacji).

3. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie podmiotów w nim uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań.

4. Podmioty, które spełnią warunki udziału opisane w pkt 1, otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

5. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie pisemnej, elektronicznej względnie spotkań indywidualnych lub grupowych.

6. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Planuje się, że Zamawiający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio przebiegu dialogu w przypadku przeprowadzenia spotkań.

8. O zakończeniu dialogu Zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty.

9. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu.

10. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych - w toku dialogu technicznego - informacji na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie świadczenie usług terapeutycznych.

12. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani nie wyklucza udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

VI. Termin rozpoczęcia i zakończenia dialogu.

1. Zamawiający planuje przeprowadzić dialog techniczny w terminie 03.01.2020 r. – 15.01.2020 r. , przy czym termin ten nie jest wiążący Zamawiającego i może ulec zmianie. O terminie i miejscu przeprowadzenia dialogu Zamawiający powiadomi każdego Uczestnika nie później niż 24 godziny przed planowaną datą jego przeprowadzenia.

2. Terminy przeprowadzenia dialogu mogą ulec zmianie, o czym zostaną poinformowani wszyscy Uczestnicy dialogu.

3. W szczególności w przypadku nieosiągnięcia celów dialogu, Zamawiający przewiduje możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów dialogu, o czym zostaną poinformowani wszyscy Uczestnicy dialogu.

4. Dialog może przybrać w szczególności formę:

1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami;

3) spotkania grupowego z Uczestnikami

VII. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Informacji.

2. Podmioty, które są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do dialogu technicznego, w przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, stosownego pełnomocnictwa. Przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, oryginału pełnomocnictwa.

3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

4. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego bezwzględnie winien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, adres jego siedziby, wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu.

5. Wniosek winien zostać sporządzony w języku polskim.

VIII. Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym.

1. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:

  1. drogą elektroniczną na adres: [email protected]

  2. osobiście w siedzibie MPNT-PS w Płońsk, ul. Sienkiewicza 11

2. Termin oraz miejsce składania wniosków: do dnia 31.12.2019 r., do godz. 12:00.

3. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego w związku z dialogiem technicznym należy opatrzyć adnotacją: „Dialog techniczny – oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją siary liofilizowanej”.

4. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów.

5. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu:

Agata Sosińska-Osiecka,

tel. 608409600

e-mail: [email protected]

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego.doc

Załącznik nr 2 – Regulamin dialogu technicznego.docx

Załącznik nr 3 – Wstępne założenia do opisu przedmiotu przyszłego zamówienia w zakresie wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie produkcją siary liofilizowanej.docx


Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.