Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy

Sektor Rolno - Spożywczy

Ekologiczna żywność to zdrowsze życie

Rozwój Biotechnologii

Ekobiznes we współpracy z nauką

Odnawialne Źródła Energii

Wykorzystanie energii naturalnej

Ekologia i ekotrendy

Życie i biznes w symbiozie z naturą

Informatyka

Globalna eko-wioska dzięki technologii IT

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny to Spółdzielnia, w której skład mogą wejść: osoby prawne, osoby fizyczne (członkowie honorowi), instytucje naukowe, badawcze, doradcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i inne związane z zakresem działania Spółdzielni, które mogą przyczynić się do realizacji jej celów statutowych. Każdy kto chce przystąpić do Parku, musi przejść ustalony proces rejestracji - składania formularza deklaracji - rekomendacji. Każdy z wymienionych powyżej podmiotów i osób, może założyć spersonalizowane konto na portalu MPNT i korzystać 
z udogodnień jakie są przewidziane dla każdego użytkownika.

Jakie są wymagania względem Podmiotu aspirującego?


 • Warunkiem uzyskania członkostwa w Spółdzielni jest złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni oraz uzyskanie rekomendacji minimum jednego Członka Założyciela.
 • Każdy Członek Spółdzielni musi objąć co najmniej jeden udział o wartości 1.000 PLN.
 • Zgodnie ze statutem na Walnym Zgromadzeniu każde głosowanie odbywa się ilością głosów. Posiadanie większej ilości głosów skutkuje możliwością wywierania większego wpływu na kierunki rozwoju Parku.
 • Nie istnieje górna granica posiadania udziałów przez jednego Członka Spółdzielni.

Jak odbywa się nabór Podmiotów do Spółdzielni?


 • Deklaracje członkowskie są przyjmowane od podmiotów aspirujących w trybie ciągłym poprzez formularz on-line po zalogowaniu się na portal MPNT. Wyznaczone zostały 4 terminy, które zamykają dany kwartał naborów i rozpatrzenia wniosku a następnie uzyskanie rekomendacji lub nie. Nabór do dnia 10 stycznia, do 10 kwietnia, do 10 lipca oraz do 10 grudnia w każdym roku funkcjonowania Parku.
 • W terminie do 14 dni od zakończenia naboru, Zarząd zwołuje zebranie Członków Założycieli, na którym prezentowane będą poszczególne podmioty aspirujące do członkostwa w Parku.
 • Każdy podmiot aspirujący do członkostwa w Parku ma możliwość uczestniczyć w zebraniu Członków Założycieli i samemu zaprezentować swój podmiot.
 • Jeżeli podmiot aspirujący do członkostwa nie uczestniczy w zebraniu Członków Założycieli, prezentacja podmiotu jest dokonywania przez Zarząd na podstawie informacji ujętych w Deklaracji Przystąpienia do Spółdzielni.

ETAP 1 - Składanie Deklaracji on-line w portalu MPNT:


 • Podmiot aspirujący wypełnia Deklarację Przystąpienia do Spółdzielni, dostępną po zalogowaniu się w portalu MPNT na swoje konto i przesyła do biura Parku po kliknięciu przycisku potwierdzajacego wypełnienie.
 • Podmiot aspirujący deklaruje liczbę udziałów, które zamierza objąć po przystąpieniu do spółdzielni.
 • Podmiot aspirujący deklaruje, iż zapoznał się ze Statutem Spółdzielni i akceptuje jego postanowienia oraz inne regulaminy i zgody.
 • Od Podmiotu aspirującego NIE jest wymagane dostarczenie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego rejestru do którego wpisany jest przystępujący członek). Zarząd Spółdzielni zobligowany jest wydrukować taki załącznik korzystając z bazy danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli informacje w ogólnodostępnej bazie danych (dostępnej on-line) są nie aktualne, Podmiot musi poinformować Zarząd Parku telefonicznie lub mailowo.
 • Podmiot aspirujący wskazuje jednocześnie dwie osoby do kontaktu (osoba główna i zastępca), które będą odpowiedzialne za reprezentację podmiotu w Parku.
 • Zarząd Spółdzielni prowadzi komunikację mailową z Członkami Spółdzielni poprzez osoby zgłoszone do kontaktu.
 • Podmiot aspirujący do członkostwa w spółdzielni zobowiązany jest wypełnić informację prezentującą podmiot aspirujący do członkostwa
w Spółdzielni, tj. Oczekiwania wobec Parku; Krótki opis działalności podmiotu; Posiadane zasoby kadrowe, techniczne oraz technologiczne, dedykowane do współpracy z Parkiem; Planowane kierunki strategicznego rozwoju podmiotu.

ETAP 2 - Zebranie Członków Założycieli:


 • Zarząd Spółdzielni występuje o zebranie Członków Założycieli Spółdzielni celem udzielenia rekomendacji podmiotom aspirującym do uzyskania członkostwa 
w terminie 14 dni od terminów naborów co kwartał.
 • Po ustaleniu terminu zebrania Członków Założycieli Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni informuje wszystkie podmioty aspirujące o terminie zebrania przystapienia podmiotów do Parku (mailowo na adresy podane podczas wypełniania formularza deklaracji).
 • Każdy podmiot aspirujący zobligowany jest potwierdzić udział w zebraniu Członków Założycieli w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania maila z informacją o uczestnictwie.
 • Każdy podmiot podczas zebrania Członków Założycieli powinien zaprezentować się osobiście.
 • Prezentacja podmiotów aspirujących do Członkostwa obejmuje omówienie 4 obszarów: Oczekiwania wobec Parku; Krótki opis działalności podmiotu; Posiadane zasoby kadrowe, techniczne oraz technologiczne, dedykowane do współpracy z Parkiem; Planowane kierunki strategicznego rozwoju podmiotu.
 • Każdy z Członków Założycieli niezależnie wypełnia Kartę Rekomendacji, dokonując na niej wyboru dotyczącego udzielenia rekomendacji lub jej braku dla każdego podmiotu aspirującego odrębnie.
 • W przypadku braku udzielenia rekomendacji dla minimum jednego podmiotu aspirującego, Członek Założyciel zobowiązany jest wpisać wyczerpujące uzasadnienie.

ETAP 3 - Przyjęcie Członków Spółdzielni:


 • Na podstawie złożonych Deklaracji Przystąpienia do Spółdzielni podmiotów aspirujących oraz przedłożonych przez Członków Założycieli Kart Rekomendacji Zarząd Spółdzielni podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 
w poczet Członków Spółdzielni.
 • Zarząd Spółdzielni może podejmować decyzję o przyjęciu zarówno uchwałą zbiorczą jak i odrębnie dla każdego członka.
 • Zarząd ma obowiązek zawiadomić pisemnie podmiot aspirujący o braku przyjęcia w poczet członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 • Zarząd zobligowany jest wyczerpująco uzasadnić każdą decyzję odmowną.
 • W piśmie powiadamiającym o odmowie członkostwa Zarząd zobowiązany jest zamieścić pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 • W przypadku wniesienia odwołania przez podmiot aspirujący, Rada Nadzorcza Spółdzielni zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty jego wniesienia.
 • Po rozstrzygnięciu odwołania Rada Nadzorcza w terminie 14 dni informuje podmiot aspirujący o wyniku odwołania.
 • Członek Spółdzielni jest obowiązany wnieść wpisowe w wysokości iloczynu zadeklarowanej liczby udziałów i wartości 1 udziału (1.000,00 PLN) na rachunek Spółdzielni w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu 
w poczet członków Spółdzielni.
 • W razie nie wpłacania w terminie przez członka udziałów, spółdzielni przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od zaległych udziałów.
 • Członek Spółdzielni, który nie wywiąże się z obowiązku wniesienia udziału 
w określonym przez Statut terminie może być uchwałą Zarządu wykreślony 
z rejestru członków. Wykreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do wykonywania obowiązku wniesienia udziału.

Minimum zobowiązań, maksimum korzyści:


Warunkiem przyjęcia w poczet Członków MPNT jest złożenie konta na tym portalu (w prawym górnym rogu możliwośc rejestracji użytkownika). Kolejnym krokiem jest potwierdzenie założenia konta poprzez kliknięcie w link wiadomości e-mail jaką otrzymasz zatwierdzając rejestrację. Następnie zaloguj się na swoje nowe konto i wypełnij formularz deklaracji. Po otrzymaniu rekomendacji minimum jednego podmiotu założycielskiego.
Jeżeli masz pytania napisz do nas na: [email protected]

Dołącz do nas i Ty!

Zapisz się do Parkowego Newslettera

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i projektami realizowanymi przez Park
oraz z wiadomościami ze świata nauki i biznesu.